شکایات

طرح های مبتکرانه خود را با ما شریک بسازید:

ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری ا.ا از طرح ها و ایده های شما جوانان با خرسندی تمام استقبال می نماید. اگر نظری برای بهبود روند کاری در ادارات دولتی و یا طرحی برای کار مبتکرانه در دولت دارید، پس درنگ نکنید و از همین طریق طرح تان را با ما شریک بسازید.

مطمئن باشید که هویت شما و همچنین تمامی حقوق طرح تان نزد ما کاملاً محفوظ است.برای ارسال طرح تان از فورم زیر استفاده نمایید.

جهت فرستادن شکایات خویش فورم ذیل را خانه پری نمائید

برای دانلود فورم ثبت شکایت لینک ذیل را کلیک نمایید دانلود فورم